A MAGYAR GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HONLAPJÁNAK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
A MAGYAR GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HONLAPJÁNAK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Köszönjük érdeklődését Társaságunk, mint adatkezelő által üzemeltetett honlap, az www.mgfu.hu/hu használata során felmerülő adatvédelmi tudnivalók iránt. Célunk, hogy honlapjaink látogatásakor minden esetben biztonságban érezze magát, ezért arra törekedtünk, hogy egy átlátható, egyértelmű és teljes körű tájékoztatást nyújtsunk Társaságunk adatkezelési tevékenységéről.

Ez az adatvédelmi tájékoztató minden információt tartalmaz arról, hogy személyes adataidat a honlapunk látogatása, használata során Társaságunk hogyan használja, gyűjti, tárolja, együttesen kezeli. Hogy mindjárt az elején rögzítsük, a személyes adatok olyan információk, amelyek közvetlenül vagy közvetve az Ön személyére vonatkoznak, illetve az Ön személyéhez rendelhetők. A személyes adatok kezelésének a terjedelmét minden esetben Ön tudja meghatározni, illetve szabályozni. Hogy hogyan is történhet ez, arra szintén a jelen tájékoztató ad információkat. A Jogszabályi kereteket az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) adja.

Az adatkezelő neve és elérhetőségei:

Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
Cégjegyzékszám: 01-09-980439
Adószám: 23833904-2-42
E-mail: info@mgfu.hu
Telefon: +36 1 312 22 13

Honlapunk megnyitása, honlap használata

A honlap használata során információk (melyek lehetnek akár személyes adatok is pl. IP-cím) cserélődnek az Ön készüléke (pl. asztali számítógép, laptop és egyéb technikai eszközök) illetve a honlap üzemeltetője között. Az így kapott információkat leginkább honlapunk felhasználóbarát optimalizálására használjuk.

A honlap használattal kezelt személyes adatok adatkezelési célja:

Zökkenőmentes kapcsolat biztosítása, a rendszerbiztonság és - stabilitás biztosítása.

A honlap használattal kezelt adatok adatkezelési jogalapja:

Az IP-cím kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, azaz a Társaság jogos érdeke. A Társaság jogos érdeke a honlap zökkenőmentes és felhasználóbarát működésének a biztosítása a felhasználók részére.

A honlap használattal kezelt adatok esetében adatfeldolgozó:

AB PLUSZ Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság

Cégjegyzékszám: 13-06-068037
Adószám: 21586091-2-13
Székhely: 2049 Diósd, IV. Béla király utca 48.
web: www.abplusz.hu

A honlap használattal megvalósuló adatkezelés megőrzési ideje:

Az adatok 30 napos időtartamra kerülnek tárolásra, majd azt követően automatikusan törlődnek.

Az Érintett jogai

A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a megadott elérhetőségeken keresztül a Társaságtól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy a Társaság milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési céllal, mennyi ideig kezeli. Továbbá, hogy a Társaság kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, milyen forrásból származnak a személyes adatai,  a Társaság alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok elektronikus másolatát az érintett erre irányuló kérésére díjmentesen e-mailben bocsátja a rendelkezésére.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Társaság köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

A helyesbítéshez való jog

Az Érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a Társaság módosítsa a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, ha az adat még a Társaság kezelésében van. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Társaság a kérést a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az Érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Társaság korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

- vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Társaság arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Társaság a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Társaságnak kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A törléshez való jog

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett élhet a törléshez való jogával.

Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

A Társaság adatvédelmi tisztviselője: Palásti Attila Bálint

E-mail címe: adatvedelem@mgfu.hu

Telefonszáma: +36 (1) 312 2213

Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Társaság a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor - panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu, vagy - lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Hatóság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. A Társaság székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

Az oldal sütiket használ működéséhez. Az oldal használatával hozzájárul, hogy az sütiket tárolhat számítógépén.